RADIO PANDEMIA

RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #1 / SOBRE EL CONTAGIO
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #2 / EL NUEVO MUNDO. EPIDEMIAS DURANTE EL SIGLO XVI
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #3 / ESTIGMA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #4 / LA PESTE
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #5 / FIEBRE AMARILLA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #6 / TUBERCULOSIS
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #7 / ÉBOLA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #8 / CAPITALISMO
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #9 / CÓLERA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #10 / GRIPA ESPAÑOLA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #11 / RAZA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #12 / AMOR
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #13 / A_NORMAL
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #14 / MORIRÁS
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #15 / CRISIS
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #16 / CANCER
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #17 / DISTOPIA
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #18 / ÓRGANO
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #19 / CORAZÓN
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #20 / CEREBRO
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #21 / PULMÓN
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #22 / HÍGADO
RADIO PANDEMIA / TRANSMISIÓN #23 / TRIPA